Quả Tạ Tay Nhựa Hà Nội - Tạ Tay Nhựa Gía Rẻ Nhất Tại Hà Nội

-
30.000₫","sku":"Ta-tay-nhua","variation_description":"","variation_id":9839,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_chon-banh-ta":"4kg","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":40000,"display_regular_price":40000,"image":"title":"ta-tay-nhua","caption":"","url":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","alt":"Tu1ea1 tay nhu1ef1a","src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg","srcset":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg 600w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-24x24.jpg 24w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-36x36.jpg 36w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-48x48.jpg 48w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg 300w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg 100w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"7474","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"40.000₫","sku":"Ta-tay-nhua","variation_description":"","variation_id":9840,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-banh-ta":"5kg","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":50000,"display_regular_price":50000,"image":"title":"ta-tay-nhua","caption":"","url":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","alt":"Tu1ea1 tay nhu1ef1a","src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg","srcset":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg 600w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-24x24.jpg 24w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-36x36.jpg 36w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-48x48.jpg 48w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg 300w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg 100w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"7474","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"50.000₫","sku":"Ta-tay-nhua","variation_description":"","variation_id":9841,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-banh-ta":"6kg","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":60000,"display_regular_price":60000,"image":"title":"ta-tay-nhua","caption":"","url":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","alt":"Tu1ea1 tay nhu1ef1a","src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg","srcset":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg 600w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-24x24.jpg 24w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-36x36.jpg 36w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-48x48.jpg 48w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg 300w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg 100w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"7474","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"60.000₫","sku":"Ta-tay-nhua","variation_description":"","variation_id":9842,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-banh-ta":"7kg","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":70000,"display_regular_price":70000,"image":"title":"ta-tay-nhua","caption":"","url":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","alt":"Tu1ea1 tay nhu1ef1a","src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg","srcset":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg 600w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-24x24.jpg 24w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-36x36.jpg 36w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-48x48.jpg 48w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg 300w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg 100w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"7474","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"70.000₫","sku":"Ta-tay-nhua","variation_description":"","variation_id":9843,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A","attributes":"attribute_pa_chon-banh-ta":"8kg","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":80000,"display_regular_price":80000,"image":"title":"ta-tay-nhua","caption":"","url":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","alt":"Tu1ea1 tay nhu1ef1a","src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg","srcset":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-600x600.jpg 600w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-24x24.jpg 24w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-36x36.jpg 36w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-48x48.jpg 48w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg 300w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg 100w, https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg 650w","sizes":"(max-width: 600px) 100vw, 600px","full_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua.jpg","full_src_w":650,"full_src_h":650,"gallery_thumbnail_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://sportonline.vn/wp-content/uploads/2019/05/ta-tay-nhua-300x300.jpg","thumb_src_w":300,"thumb_src_h":300,"src_w":600,"src_h":600,"image_id":"7474","is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"80.000₫","sku":"Ta-tay-nhua","variation_description":"","variation_id":9844,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
Chọn tạChọn một tùy chọn3KG4KG5KG6KG7KG8KG3KG4KG5KG6KG7KG8KGXóa

100% sản phẩm chính hãng, kiểu dáng tân tiến nhất Dịch vụ bh tận tâm, sẵn sàng ship hàng 24h Sản phẩm quality vượt bậc nhất, ngân sách chi tiêu tốt độc nhất vô nhị Luôn có khá nhiều ưu đãi tặng kèm kèm

Thông tin liên hệ

Số 603 Vũ Tông Phan - thanh xuân - thành phố hà nội Số 10 ngõ 198 buôn bản Đàn - Đống Đa - Hà Nội

thethaominhphu

Tạ tay nhựa – nguyên lý tập tạ giá rẻ tại nhà

1. Thông tin chi tiết Tạ tay nhựa

Xuất xứ: Việt Nam
Chất liệu: Bê-tông được quấn ngoài bởi nhựa PVCTrọng lượng gồm các loại: 2,3,4,5,6,7,8,9kg
Giá bán: 9000đ/kg

2. Hình hình ảnh tạ tay nhựa giá rẻ

*

3. Địa chỉ thiết lập Dụng cụ hỗ trợ tập thể hình giá tốt tại Hà Nội 

Thể Thao Minh Phú là doanh nghiệp uy tín lâu năm chuyên cung cấp dụng nỗ lực tập thể hình, giàn tạ đa zi năng cho gia đình và chống tập.

Bạn đang xem: Tạ tay nhựa hà nội

 Showroom trưng bày các sản phẩm đa dạng về ngoài mặt và giá thành, khách hàng hàng thoải mái lựa lựa chọn và trải nghiệm sản phẩm trực tiếp.

Địa chỉ showroom 1: Số 10, Ngõ 198, thôn Đàn, Đống Đa, Hà Nội 

Địa chỉ showroom 2: Số 603 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân, Hà Nội

gmail.com / sale_thethaotructuyen
yahoo.com


Thể Thao Minh Phú là doanh nghiệp uy tín lâu năm chuyên cung cấp dụng ví dụ thao cho mái ấm gia đình và phòng luyện tập tại Hà Nội. Showroom trưng bày nhiều sản phẩm đa dạng về kiểu dáng và giá bán thành, khách hàng hàng dễ chịu lựa lựa chọn và dùng thử sản phẩm trực tiếp.Cam kết luôn luôn bán hàng chính hãng và new 100% đến từng khách hàng. Giả dụ phát hiện mặt hàng nhái sản phẩm cũ shop chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.Chế độ bh chu đáo tận nơi khách hàng. Trường hợp nếu quý khách ở tỉnh xa khi bảo hành chúng tôi sẽ nhờ bên khách hàng gửi linh phụ kiện cần bảo hành về công ty, chúng tôi chịu tầm giá vận chuyển và sẽ gửi lại người tiêu dùng trong thời gian nhanh nhất có thể. Giả dụ mắc các lỗi đơn giản kỹ thuật viên sẽ call điện hướng dẫn để khách hàng hoàn toàn có thể tự hạn chế và khắc phục ngay trên nhà.Hưởng ưu đãi khi mua lần thứ hai trở đi (giảm chi phí hoặc tặng ngay quà).Hỗ trợ vận chuyển đến khách làm việc xa, miễn giá thành trong nội thành tp. Hà nội (bán kính

Hướng dẫn mua sắm và chọn lựa online tại tuyensinhyduocchinhquy.edu.vn

 


CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG - THANH TOÁN

Thể Thao Minh Phú trân trọng gửi mang đến Quý khách hàng thông báo về chính sách giao mặt hàng - thanh toán

Phương thức giao hàng:

- Miễn tổn phí vận đưa nội thành thủ đô cho deals có giá trị trên 500.000 đ (bán kính

- Đối với khách hàng các tỉnh giấc thì khi người sử dụng hàng đặt hàng thì chúng tôi sẻ chuyển hàng bằng tàu, bằng ô tô hoặc chuyển phát nhanh. Phí vận gửi từ hà thành về cho nhà người sử dụng thanh toán. - Hình thức đưa phát nhanh.Chuyển Tàu hoặc bởi đường ôtô. Thời gian gửi hàng: từ 1 đến 5 ngày tùy từng quảng con đường đi.

- Trong quá trình vận chuyển xẩy ra tình trạng mất hàng thì Công ty shop chúng tôi xin hoàn lại trọn vẹn số tiền mua sắm và chọn lựa cho quý khách hàng hàng.

Hình thức thanh toán:

- Đối với quý khách tại Hà Nội, ship hàng tận nhà, nhấn hàng, người sử dụng hài lòng rồi thanh toán giao dịch trực tiếp. - giao dịch thanh toán trực tiếp bằng thẻ ATM, VISA hết sức thuận tiện, an toàn. - Đối với người sử dụng ở tỉnh, ngay sau khoản thời gian Quý quý khách đăt hạng và giao dịch chuyển tiền đến tài khoản của Công ty, công ty chúng tôi sẽ ship hàng cho quý khách một biện pháp nhanh nhất, tiêt kiệm nhất gồm thể. - giữ ý: người tiêu dùng giữ giấy chuyển tiền cảnh giác cho mang lại khi cảm nhận hàng Quý khách hàng chuyển tiền vào tài khoản:

*
*
*
*
*


CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Minh Phú Sport luôn ao ước muốn đem đến cho người sử dụng sự ưng ý khi mua sắm chọn lựa tại công ty vì vậy Thể Thao Minh Phú đưa ra những cơ chế để bảo hành,bảo trì để chăm sóc khách hàng chi tiết và tận tâm.

Đối với các sản phẩm của Thể Thao Minh Phú trong thời hạn sử dụng sản phẩm, nếu gặp gỡ bất kì trục trẹo nào bởi vì lỗi kỹ thuật, khách hàng hàng rất có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm bảo hành của thương hiệu (thông tin ghi bên trên phiếu bảo hành) hoặc Trung tâm chăm sóc khách hàng của Minh Phú sẽ được giúp đỡ.

Quy định về sản phẩm được bảo hành miễn phí

Những thành phầm được bảo hành miễn chi phí khi bảo đảm an toàn các điều kiện sau:

- sản phẩm còn thời hạn bảo hành và gồm đăng ký bảo hành (tính từ ngày được ghi trên hóa 1-1 chứng từ cài hàng).

- Thời hạn bảo hành được ghi bên trên phiếu bảo hành và theo giải pháp của từng hãng sản xuất đối với tất cả sự ráng về phương diện kỹ thuật.

- sản phẩm bị hư hư do linh kiện trong đồ vật hoặc vày nhà sản xuất.

Xem thêm: Chuyển giao công nghệ sản xuất nước giải khát có gas, công nghệ sản xuất nước giải khát

- Phải gồm phiếu bảo hành và tem bh của thể dục Minh Phú,

- Số máy và tem niêm phong trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không biến thành rách hoặc mất đi.

Quy định về thành phầm không được bảo hành miễn phí

- sản phẩm đã quá thời hạn bh ghi bên trên phiếu hoặc mất phiếu bảo hành.

- Sử dụng không thích hợp sách hướng dẫn, áp dụng không đúng điện áp ghi trên sản phẩm.

- Tem niêm phong bảo hành bị rách, vỡ, dính kèm đè hoặc bị sửa đổi.

- Phiếu bh không ghi rõ số serial với ngày tải hàng.

- Sản phẩm lỗi hỏng do tác động phía bên ngoài như rơi, vỡ, va đập, trầy xước, móp méo, ẩm ướt, hoen rỉ, chảy nước hoặc bởi hỏa hoạn, thiên tai, côn trùng nhỏ xâm nhập.

- Vỏ sản phẩm và các loại phụ kiện dĩ nhiên như dây nguồn, dây tín hiệu, nắn dòng, điều khiển từ xa, pin điều khiển, tai nghe, quạt trên thiết bị, hoặc thiết bị bởi vì quạt bị hỏng tạo ra cháy nổ.

- Các phần mềm miễn phí tổn kèm theo máy. - Sản phẩm có dấu hiệu đã bị sửa chữa trị trước.